แมลง..ศัตรูต้นไม้

แมลง ศัตรูต้นไม้ แมลงตัวเล็กๆนั้น อันตรายกว่าที่คิด เพราะสภาพแวดล้อมในเมือง ศัตรูทางธรรมชาติของแมลงเหล่านี้มีน้อยลงไปทุกที ทำให้แมลงเจริญเติบโตได้รวดเร็วนัก ยิ่งต้นไม้มีความเสียหายมาก ก็จะเพิ่มปริมาณของแมลงเหล่านี้มากขึ้นไปอีก

เหตุที่แมลงทำอันตรายต่อต้นไม้ในเมือง

  • แมลงจำเป็นตองหาอาหาร
  • ความสมดุลของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการขยายพันธุ์

แมลงที่ทำอันตรายต่อต้นไม้แบ่งตามประเภทได้ ดังนี้

  1. แมลงกินใบ(leaf eaters) ก่อความเสียหยแก่ใบ ทำให้ใบแหว่ง เนื้อใบหรือผิวใบถูกทำลาย เช่น หนอนผีเสื้อกินใบสัก
  2. แมลงทำลายลำต้นและกิ่ง(trunk and branch borers) เจาะทำลายต้น และกิ่ง ทำให้เนื้อไม้มีรอย ร่อง หรือรู
  3. แมลงกินราก(root feeders) กลุ่มนี้ทำอันตรายต่อต้นไม้ถึงตายได้ โดยจะกัดกินรากทำให้ระบบรากถูกทำลาย
  4. แมลงทำลายดอก (inflorescence destroyers) ทำให้ช่อดอกแห้งและเหี่ยวเฉา
  5. แมลงทำลายยอดอ่อน(shoot borers)
  6. แมลงดูดน้ำเลี้ยง(sap sucking)ดูดน้ำเลี้ยงทำให้ใบแห้งเหี่ยว
  7. แมลงศัตรูเมล็ดและผล (seed and fruit insect pests) ทำอันตรายต่อผลและเมล็ดทำให้ไม่สามารถนำไปเพาะเป็นกล้าได้

หากเราเข้าใจแมลง และรู้วิธีป้องกัน ไม่ให้แมลงมาทำร้ายต้นไม้ของเราได้ ต้นไม้ก็จะมีสุขภาพที่ดี คอยให้ร่มเงาแก่ผู้คนได้ต่อไป

เรื่องโดย : ธนาวัน เพลินทรัพย์ เจ้าหน้าที่เทคนิค ทีมหมอต้นไม้