เกี่ยวกับ YANGNA.org

เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการพื้นที่สีเขียว ข่าวความเคลื่อนไหว ความคืบหน้าโครงการการรักษาฟื้นฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืน